Úradná tabuľa
  • Verejná vyhláška v roku 2018
    • Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby... viac »
    • Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostedie, Úsek štátnej vodnej správy vydáva rozhodnutie... viac »
    • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby... viac »