Navigácia

Obsah

Lokalita pri ihrisku


Stavebný obvod "Lokalita pri ihrisku"
Obec Veterná Poruba spracovala a dala zapísať do katastra nehnuteľností geometrický plán, ktorým je zameraný nový stavebný obvod v obci - "Lokalita Pri ihrisku". Stavebný obvod je umiestnený vpravo pri vstupe do  obce. Zverejnený geometrický plán pomôže hlavne vlastníkom parciel bývajúcim mimo Veternej Poruby, ktorí boli oslovení potenciálnymi záujemcami o vykúpenie parciel pod stavebné pozemky a nevedia, kde presne sa predmetná parcela nachádza. Pozemky pod miestnu komunikáciu a ČOV vykupuje obec.  Veríme, že táto pomôcka poslúži všetkým, ktorí majú vlastníctvo (podielové alebo výlučné) v spomínanej lokalite, ale nie sú podrobnejšie oboznámení s jeho umiestnením či plánovaným využitím.
Goemetrický plán stiahnuť dokument
 

Geosense

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 362x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 297x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 296x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 295x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 319x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 364x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 379x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 290x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 448x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 339x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 428x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 281x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 447x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 287x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 414x | 27.06.2018

Stránka

  • 1