Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška 13.04.2021

Oznamy Obecného úradu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 12.10.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 06.09.2021
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 25.05.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 16.03.2021
Oznam o zmene stránkových hodín na Obecnom úrade 01.03.2021
Ochrana seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 24.02.2021
Zámer prevodu majetku obce 24.02.2021
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 17.02.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 16.02.2021
Prehľad aktuálnych mobilných odberných miest v okrese Liptovský Mikuláš 08.02.2021
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK 12.01.2021
SSD spustila nové online služby - elektrická prípojka 17.12.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 10.12.2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 18.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 29.09.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 22.09.2020
Opatrenia RÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 19.08.2020
Zámer prevodu majetku obce 29.06.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 22.06.2020
Verejná vyhláška 18.06.2020
Zámer prevodu majetku obce 03.06.2020
Plán kontrolnej činnosti na II.. polrok 2020 26.05.2020
Verejná vyhláška 06.05.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 26.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky Roman Zaťko 19.03.2020
Koronavírus -rozhodnutia hlavného hygienika SR 11.03.2020
Upozornenie - koronavírus 27.02.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.03.2020 od 7:30 do 14:30 hod. 13.02.2020
Evidencia dochádzky OZ za rok 2019 11.02.2020
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 04.02.2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.11.2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 09.10.2019
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 26.09.2019
Usmernenie ohľadom afrického moru ošipaných (AMO) 26.09.2019
Zámer- Zariadenie sociálnych služieb, koliba, administratívna budova a areál rekreačných domov 01.07.2019
Africký mor ošípaných 06.06.2019
Zámer- Doškolovacie centrum 20.05.2019
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veterná Poruba do roku 2025 14.05.2019
Zverejnenie informácie o úrovni triedenia komunálnych odpadov 18.02.2019

Záverečné účty obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN č. 3/2021 o spôsobe určenia výšky úhrady a jej platenia za sociálne služby poskytované Obcou Veterná Poruba 26.03.2021
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba č. 1/2002, ktorým bol schválený Územný plán zóny - Lokalita "Pri ihrisku" 24.02.2021
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Obce Veterná Poruba 24.02.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 05.02.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veterná Poruba 05.02.2021
Návrh dodatoku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba č. 1/2002, ktorým bol schválený Územný plán zóny Lokalita "Pri ihrisku" 05.02.2021
Návrh dodatoku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Obce Veterná Poruba 05.02.2021
Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok a ochranné pásmo pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba 04.08.2020
Návrh VZN č. 3/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Veterná Poruba alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas 04.08.2020
Návrh VZN č. 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veterná Poruba 04.08.2020
Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube a na správu budovy 21.01.2020
Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 13.11.2019

Rozpočet

Voľby do orgánov samosprávy obcí r.2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí r.2021 03.11.2020

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výsledky volieb do NR SR 2020 02.03.2020
Voľby do NR SR 2020 06.11.2019