Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube v súlade s § 11 ods. 4, písm. b), § 7 ods. 1, zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 5 ods.1, písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

a) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na úhradu nákladov na vydanie novej reprezentatívnej knihy o

obci „Dejiny Veternej Poruby“.

b) Usporiadateľ zbierky: Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba 37, IČO: 00315869

c) Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na vydanie monografie obce Veterná Poruba

d) Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

- zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Veterná Poruba vedený v Prima banke a. s. číslo

IBAN: SK70 5600 0000 0016 9326 4002 , variabilný symbol: 750

- v hotovosti do pokladne obce Veterná Poruba s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných

hodín.

e) Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 26.09.2022 do 30.11.2022

f) Informovanie verejnosti: na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na web sídle obce a na úradnej

tabuli obce

g) Kontrola použitia finančných prostriedkov: hlavná kontrolórka obce

Návrh na verejnú zbierku na úhradu nákladov na vydanie reprezentatívnej knihy o obci s názvom

„Dejiny Veternej Poruby“ bol prerokovaný a Verejná zbierka bola vyhlásená Obecným

zastupiteľstvom vo Veternej Porube na 5.zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom 21.9.2022

uznesením č. 44/2022.

Vo Veternej Porube dňa 23.9.2022

Vyvesené: 21. 10. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť