Zástupca starostu obce

Mgr. Radovan Kuchárik

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca  starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec.  Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  Ak starosta zástupcu starostu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom písomným poverením.

Poverenie zastupovaním starostu obce

Zverejnenie odmeny