Úvod

OBSAH STRÁNKY PRIPRAVUJEME

Vznik Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba sa datuje do roku 1900. Hospodári na ploche 777 ha v katastrálnych územiach Veterná Poruba. Pozemky, ktoré boli dočasne vyňaté z lesného pôdneho fondu a trvalých trávnych porastov z dôvodu investičnej výstavby sú pokryté nájmami.

Hlavnou činnosťou PS je lesopestovateľská činnosť, ktorá prebieha v súlade s lesným hospodárskym plánom a zákonom o lesoch. V starostlivosti o les patrí naše PS k spoločenstvám Liptova, ktoré sa radia na popredné miesta. Lesy sú naše bohatstvo, musíme ich chrániť a starať sa o ne.