Stavby v obci

Za najstaršiu existujúcu stavbu vo Veternej Porube možno považovať zvonicu, ktorá bola postavená v roku 1853 po veľkom požiari v roku 1850.

V roku 1873 bola postavená vo Veternej Porube evanjelická modlitebňa na mieste menšej drevenej modlitebne z roku 1862. Modlitebňa bola rozdelená na dve časti. V jednej časti bol byt pre učiteľa a v druhej bola vlastná modlitebňa. V roku 1892 bola rozšírená modlitebnica a bol do nej zakúpený organ od evanjelickej cirkvi v Jasenovej, ktorý ako skvost slúži po oprave dodnes. V roku 1897 bola posvätená opravená veža zvonice.

V roku 1912 sa pristúpilo k stavbe novej školskej budovy. Ešte v priebehu toho istého roku bola škola za výdatnej pomoci obyvateľov Veternej Poruby dokončená. Na dvore boli hospodárske stavy (chlievy, maštaľ, humno).

V roku 1929 bol postavený požiarny sklad a stĺpy na sušenie hadíc v celkovej hodnote 1.600 korún.

Poloha Veternej Poruby z hľadiska zásobovania pitnou vodou bola veľmi nevýhodná. Obyvatelia svoje domácnosti zásobovali iba vodou zo studní, ktorých bolo v obci 41, z toho 36 súkromných a 5 verejných. Z týchto piatich verejných studní tri slúžili na pranie a dve boli požiarnymi nádržami.

V roku 1931 bol schválený predbežný rozpočet na stavbu vodovodu, ale tento plán sa pre nedostatok prostriedkov zo strany obce neuskutočnil. Dlho očakávaná stavba vodovodu sa zrealizovala až o 31 rokov neskôr, v rokoch 1962-63.

V 30-tych rokoch stavebný ruch v obci pokračoval najmä stavbami rodinných domov a hospodárskych budov.

Dňa 17. septembra 1946 sa začalo s výstavbou elektrického zariadenia pre obec. Prípojka vysokého napätia bola napojená z vysokého napätia vedúceho zo Smrečian v dĺžke 2,5 km na 30-tich drevených stĺpoch. Ďalej bola postavená transformačná stanica, sekundárna rozvodná sieť a verejné osvetlenie, na ktoré bolo použitých 16 lámp a v obci bolo zriadených 75 svetelých prípojok.

V roku 1949 bol zväčšený cintorín a postavená márnica, v roku 1950 opravený hasičský sklad, v roku 1952 opravený kultúrny dom (budova starej školy), bola opravená modlitebňa a verejná studňa – čičiereň. V tom istom roku bol v obci inštalovaný aj miestny rozhlas a v roku 1953 bola postavená a odvodnená hlavná cesta cez dedinu.

Dňa 15. apríla 1955 bola otvorená autobusová linka z Veternej Poruby do Liptovského Mikuláša cez Okoličné. Ešte v tom istom roku sa začalo so stavbou garáže pre autobus, spojenej s bytom pre šoféra s rodinou.

V rokoch 1975-77 bola v obci postavená s pomocou občanov nová predajňa potravín. Stavebný ruch v obci sa spomalil okolo roku 1985. V rokoch 1986 -1997 boli v obci vydané len 4 stavebné povolenia pre rodinné domy.